Human Rights Watch

Człowiek nie zawsze może czuć się bezpiecznie, bo nawet w XXI wieku zdarzają się przypadki łamania praw człowieka. Dotykają one często osób bezbronnych, jak dzieci i mniejszości narodowe, które nie są w stanie samodzielnie przeciwdziałać takim sytuacjom. Dlatego też na całym świecie funkcjonują różne instytucje, które stoją na straży praw człowieka. Monitorują wszystkie regiony, zwłaszcza te najbiedniejsze, gdzie najczęściej dochodzi do łamania praw. Taki praktyki zgłaszane są do odpowiednich organów. Jedną z takich organizacji jest  Human Rights Watch, w skrócie HRW. Ta pozarządowa i całkowicie niezależna organizacja dba o przestrzeganie obowiązujących praw każdego człowieka. Od 1993 roku funkcję dyrektora HRW pełni Kenneth Roth.  

Początków działalności Human Rights Watch należy szukać już w 1978 roku. W Helsinkach została wówczas założona specjalna organizacja, która była konsekwencją podpisanych trzy lata wcześniej Akt Końcowych KBWE. Wśród jej założycieli byli: Robert L. Bernstein, Jeri Laber oraz pierwszy dyrektor organizacji Aryeh Neier. Obecna nazwa została nadana w 1988 roku, kiedy to doszło do przekształcenia HRW. Wtedy również główną siedzibę organizacji przeniesiono do Nowego Jorku. Głównymi celami Human Rights Watch jest: dbanie o powszechną sprawiedliwość oraz zaprzestanie łamania praw człowieka. Szczególny nacisk położony jest na ochronę praw kobiet i dzieci. Zadaniem HRW jest też likwidacja cenzury na różnych płaszczyznach, by zapewnić każdemu możliwość przedstawiania własnych poglądów. W niektórych miejscach wolność słowa jest bowiem tylko pozorna, a szerzenie opinii innych niż te powszechnie akceptowalne bywa karalne.

Human Rights Watch

Human Rights Watch dba również o więźniów, aby traktowano ich w sposób humanitarny oraz by każdy miał prawo do uczciwego procesu. Za cel HRW postawiło sobie również zapobieganie zabójstwom politycznym i dostarczaniu broni do miejsc, objętych konfliktem zbrojnym. Warunkiem spełnienia powyższych założeń jest dokładny monitoring wielu regionów na całym świecie, dlatego też zdecydowano się podzielić organizację na pięć departamentów terytorialnych: Afrykę, Azję, Bliski Wschód, obiekt Ameryki oraz kraje OBWE.

Tym co wyróżnia Human Rights Watch od innych organizacji, chroniących prawa człowieka, jest organicznie liczby członków. Osoby należące do HRW nie manifestują swojego niezadowolenia wobec bezprawnych działań. Zamiast pikiet i happeningów, członkowie prowadzą indywidualne śledztwa, określane mianem misji śledczych, dzięki którym demaskują krzywdzące praktyki. Bardzo pomocna jest w tym celu współpraca z ogólnoświatowymi i lokalnymi mediami, różnymi fundacjami oraz skoncentrowany lobbing, który ma wpłynąć na opinię publiczną.