Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Bardzo często na międzynarodowym forum poruszane są kwestie dotyczące przestrzegania praw człowieka i obywatela. Zdarza się bowiem, że realizacja podstawowych potrzeb obywatelskich i społecznych jest zaburzona. Przeciwdziałać mają temu różnorodne traktaty. Przykładem jest Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Ten dokument, w skrócie MPPOiP, jest swoistym uzupełnieniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka o postanowienia dotyczące praw człowieka w sferze politycznej i narodowościowej. Dokument został zaakceptowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Jednak wszedł życie w tym samym czasie co Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 23 marca 1976 roku. 

Pokój

Pakt dzieli się na kilka części, w których dokładnie opisano zasady przestrzegania praw człowieka i obywatela. Pierwsza część opisuje możliwości każdego narodu do samodzielnego istnienia i korzystania z dostępnych bogactw naturalnych. Kolejna część zapewnia równe prawa obywatelskie dla kobiet i mężczyzn. Ograniczenie niektórych praw może nastąpić tylko w razie zagrożenia narodu np. z powodu konfliktu zbrojnego, ale nie może wiązać się z dyskryminacją na tle rasowym czy religijnym. Opis praw obywatelskich i politycznych znajduje się w trzeciej części tego Międzynarodowego Paktu. Mowa tutaj o prawie do życia oraz wolności osobistej, zakazie stosowania tortur i dyskryminacji. Ponadto dokument zapewnia więźniom humanitarne traktowanie, a obcokrajowcom prawo do własnych poglądów. Każdy obywatel ma zagwarantowaną wolność myśli, sumienia i wyznania oraz prawo do gromadzenia się i tworzenia stowarzyszeń.

Powodem stworzenia Paktu była normalizacja postanowień już istniejącej deklaracji. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych skupia się na kwestiach obywatelskich, które są integralną częścią praw człowieka. Szczególnie ważne są kwestie narodowościowe, które mogą być powodem nawet konfliktu zbrojnego. Z postanowień Paktu wiadome jest, że każdy naród ma prawo do  samostanowienia oraz dowolnego rozporządzenia własnymi zasobami naturalnymi. Poza tym traktat gwarantuje także równość każdej grupie społecznej czy etnicznej oraz możliwość uczestnictwa w życiu politycznym. Istotne jest również prawo do sprawiedliwego traktowania przed wymiarami sprawiedliwości na całym świecie oraz kategoryczny zakaz niewolnictwa i stosowania kary śmierci. Ostatni zapis jest uchylany wyłącznie w czasie wojny. Standardowo, w sytuacji naruszenia postanowień wobec obywateli Państw, w których ratyfikowano Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, skargi należy składać do Komitetu Praw Człowieka. Organ ten ma za zadanie interweniować. Obecnie Pakt ratyfikowało w 167 państw, Polska przyjęła ten dokument w roku 1977. Tak szeroki zasięg Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych potwierdza wysoką wagę tego traktatu.