Amnesty International

Na całym świecie działa wiele stowarzyszeń i organizacji, których celem jest pomoc potrzebującym i dbanie o przestrzeganie przepisów prawa. Wyjątkową organizacją jest Amnesty International, której misją jest zapobieganie łamaniu praw człowieka. Ten światowy ruch działa w ponad 150 krajach i liczy prawie 2,5 mln członków. Amnesty International jest organizacją pozarządową, która poprzez różnorodne działania, jak wysłanie listów z apelem do przedstawicieli władz oraz akcje społeczne, walczy z naruszaniem praw człowieka. Amnesty International działa bezstronnie, dlatego...

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Na całym świecie działają organizacje pozarządowe, które stoją na straży przestrzegania praw człowieka. Również w Polsce funkcjonują lokalne organizacje działające na rzecz potrzebujących, jedną z nich jest Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Działa ona nieprzerwanie od ponad dekady, została bowiem założona w 2002 roku w Krakowie. Głównym celem tej organizacji pożytku publicznego jest pomoc dyskryminowanym osobom. Do Centrum mogą zgłaszać się osoby ubogie, ofiary przemocy domowej oraz cudzoziemcy, by uzyskać pomoc prawną, która zazwyczaj jest bardzo kosztowna. Ponadto organizacja...

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Każdego roku słyszy się o nieprzestrzeganiu praw człowieka oraz nieetycznych i niemoralnych procederach, które spotykają ludzi na całym świecie. Obroną praw człowieka, oprócz oczywiście sądów i Policji, zajmują się różne stowarzyszenia i fundacje, które poprzez pomoc przy sprawach sądowych, działania informacje i akcje społeczne, unaoczniają współczesne problemy. Jedną z takich organizacji jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która powstała w 1989 roku. Została ona powołana do życia z inicjatywy Komitetu Helsińskiego. Aktualnie jest to największa i najbardziej doświadczona tego...

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Dbanie o prawa człowieka to priorytety współczesnego społeczeństwa. Zasady, jakimi należy się kierować w tej kwestii wyznacza Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, którą uchwalono ponad pół wieku temu. Zbiór standardów dotyczących ochrony ludzkich praw powstał z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. To najważniejszy tego typu dokument. Oficjalnym miejscem i datą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest Paryż, 10 grudnia 1948 roku. Okrucieństwa II wojny światowej były bodźcem do stworzenia jasno sprecyzowanych praw każdego obywatela świata. Podstaw...

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Jedną z najbardziej znanych organizacji humanitarnych, będącej swoistym symbolem pomocy bliźniemu jest oczywiście Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (ang. nazwa to International Red Cross and Red Crescent Movement). Na całym świecie dla tego ruchu pracuje prawie 100 milionów wolontariuszy, co niewątpliwie potwierdza jej wyjątkowy wpływ na ludzi. Statutowym celem Czerwonego Krzyża jest ochrona ludzkiego życia na każdej płaszczyźnie. Mimo iż często używa się nazwy „Międzynarodowy Czerwony Krzyż” jako nazwy organizacji, nie jest to niezgodne z prawdą, ponieważ...

Human Rights Watch

Człowiek nie zawsze może czuć się bezpiecznie, bo nawet w XXI wieku zdarzają się przypadki łamania praw człowieka. Dotykają one często osób bezbronnych, jak dzieci i mniejszości narodowe, które nie są w stanie samodzielnie przeciwdziałać takim sytuacjom. Dlatego też na całym świecie funkcjonują różne instytucje, które stoją na straży praw człowieka. Monitorują wszystkie regiony, zwłaszcza te najbiedniejsze, gdzie najczęściej dochodzi do łamania praw. Taki praktyki zgłaszane są do odpowiednich organów. Jedną z takich organizacji jest  Human Rights Watch, w...

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Spory dotyczące przestrzegania praw człowieka na arenie międzynarodowej trudno jest rozstrzygać, zwłaszcza gdy strony dzieli znaczna odległość oraz różnice w przepisach prawach, jakie obowiązuje w danym kraju. Z tego też względu w 1959 roku powołano do życia Europejski Trybunał Praw Człowieka jako organ sądownictwa międzynarodowego na terenie Europy. W ten sposób wyrok zapadać będzie bez względu na miejsce. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji. W 1998 roku ustanowiono, iż będzie to jedyny organ sądowy, zajmujący się sprawami naruszenia praw z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,...

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Bardzo często na międzynarodowym forum poruszane są kwestie dotyczące przestrzegania praw człowieka i obywatela. Zdarza się bowiem, że realizacja podstawowych potrzeb obywatelskich i społecznych jest zaburzona. Przeciwdziałać mają temu różnorodne traktaty. Przykładem jest Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Ten dokument, w skrócie MPPOiP, jest swoistym uzupełnieniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka o postanowienia dotyczące praw człowieka w sferze politycznej i narodowościowej. Dokument został zaakceptowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Jednak wszedł życie w tym...